1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Daniels['dænjəlz]
       ?返回
       • 丹尼爾斯
       • 丹尼爾之子
       • 希伯來語
       使用 Daniels英文名的人:
       • Josephus Daniels 約瑟夫斯•丹尼爾斯:
        (1862~1948),美國新聞工作者,歷任海軍部長(1913~1921),駐墨西哥大使(1933~1944)。
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Rebecca [ri'bekə] 麗貝卡 希伯來語
       Rebekah [ri'bekə] 麗貝卡 希伯來語
       Redd [red] 雷德 英語
       Redding [rediŋ] 雷丁 英語
       Redmond ['redmənd] 雷德蒙德 德語
       常見縮寫女性男性
       • Odette[əu'det]奧黛塔
       • Olga['ɔlgə]奧爾加
       • Olive['ɔliv]奧麗弗/奧利夫
       • Olivia['ɔliviə]奧莉維亞
       • Olympia[əu'limpiə]奧林匹亞
       • Opal['əupəl]奧帕爾
       • Ophelia[əu'fi:liə]奧菲莉亞
       • Paige[peidʒ]佩奇
       • Pam[pæm]帕姆
       • Pamela['pæmilə]帕梅拉
       大香蕉在线影院