1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       Shera['ʃerə]
       ?返回
       • 謝拉
       • 明亮,Shearer的異體
       • 阿拉米語
       常用英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Blythe [blaið] 布萊思 古英語
       Bob ['bɔb] 鮑勃 德語
       Bobbie ['bɔbi] 博比 英語
       Bobby ['bɔbi] 博比 英語
       Bobette 博貝特
       常見縮寫女性男性
       • Amabel['æməbel]阿瑪貝爾
       • Amanda[ə'mændə]阿曼達
       • Amber['æmbə]安伯
       • Amelia[ə'mi:ljə]阿米莉亞
       • Amity['æməti]阿米蒂
       • Amor['eimə]埃默
       • Amy['eimi]艾米
       • Ana['ænə]安娜
       • Anastasia[.ænə'steizjə]阿納斯塔西婭
       • Andrea['ændriə]安德烈婭,安德里亞
       大香蕉在线影院