1. <code id="npkxi"></code>
    1. <input id="npkxi"></input>

      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"></center></acronym>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <code id="npkxi"><rt id="npkxi"></rt></code>
      <acronym id="npkxi"><center id="npkxi"><tt id="npkxi"></tt></center></acronym>

       英文名選擇
       英文名讀音
       字母檢索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
       字母V開頭的英文名:
       英文名 性別 音標 中文 來源 流行度
       Val [væl] 瓦爾 拉丁語
       Valentin ['væləntin] 瓦倫丁 拉丁語
       Valentine ['væləntain] 瓦倫丁 拉丁語
       Valeria [və'liəriə] 瓦萊里亞 拉丁語
       Valerie ['væləri] 瓦萊麗 拉丁語
       Valery [.vælə'ri:] 瓦萊麗/瓦萊里 拉丁語
       Van [væn] 范;梵 荷蘭語
       Vance [væns] 萬斯 古英語
       Vanessa [və'nesə] 凡妮莎 希臘語
       Vann [væn] 范恩 英語
       Vargas ['wa:gəs] 瓦加斯
       Vaughan [vɔ:n] 沃恩 蓋爾語
       Vaughn [van] 沃恩 威爾士語
       Vega ['vi:gə] 維加 阿拉伯語
       Venus ['vi:nəs] 維納斯 希臘語
       常見縮寫女性男性
       大香蕉在线影院